Smiley face
U kategoriji Društvo, Kuršumlija, Poslednje Vesti.

Kuršumlija: Javni oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora

Autor 18 маја 2017

KURŠUMLIJA- Na osnovu Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“ br.24/2012, 48/2015, 99/2015 i 42/2017), Pravilnika o raspolaganju nepokretnostima i pokretnim stvarima u javnoj svojini opštine Kuršumlija („Sl.list opštine Kuršumlija“ br.25/015 i 46/16) i Odluke o davanju u zakup nepokretnosti putem prikupljanja pismenih ponuda br. II-361-6 od 16.05.2017. godine, Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti na kojima opština Kuršumlija ima pravo javne svojine objavljuje:

JAVNI OGLAS O SPROVOĐENjU POSTUPKA PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA ZA IZDAVANjE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

IZDAJE SE u zakup poslovni prostor na kojem pravo svojine ima Opština Kuršumlija, postupkom prikupljanja pismenih ponuda, i to:

Poslovni prostor – lokal u ul.Palih boraca br.15, površine 36 m2, na katastarskoj parceli br.5089 KO Kuršumlija;
Poslovni prostor – lokal u ul.Vuka Karadžića br.22, površine 48 m2, na katastarskoj parceli br.5059 KO Kuršumlija.
Početna cena zakupa je 200,oo dinara po m2, za period od mesec dana;
Učesnici ovog javnog oglasa u postupku prikupljanja pismenih ponuda ne mogu biti fizička i pravna lica, odnosno preduzetnici koji nisu izvršili obaveze po osnovu ranijih zakupa, kao i poreza na imovinu, naknada za gradsko građevinsko zemljište i komunalne takse. Ukoliko takvih prijava bude, one se neće razmatrati;
Poslovni prostor se izdaje za obavljanje trgovinske ili ugostiteljske delatnosti;
Poslovni prostor se izdaje na period od pet godina;
Obaveza podnosioca ponude je da uplati depozit u iznosu od 50.000,00 dinara na blagajni opštine Kuršumlija, kancelarija br.18;
Podnosiocu ponude kome se poslovni prostor ne izda u zakup, depozit će biti vraćen u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda;
Podnosilac ponude je u obavezi da u ponudi navede broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita;
Ponuda koja se dostavlja obavezno sadrži:
dokaz o uplati depozita
iznos zakupnine koja se nudi
naznaku poslovnog prostora za koji se konkuriše
dokaz o izmirenim obavezama iz Odeljenja Lokalne poreske administracije i prema JP“Za uređivanje građevinskog zemljišta Kuršumlija“
za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana
za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, izvod iz registra nadležnog organa i poreski indentifikacioni broj, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, naziv radnje
za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa i poreski identifikacioni broj, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave
Ponuda se podnosi Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti na kojima opština Kuršumlija ima pravo javne svojine u zatvorenoj koverti, sa jasnom naznakom na koju se nepokretnost odnosi;
Na poleđini koverte navodi se naziv podnosioca ponude, sa adresom i kontakt telefonom;
Ponuda podneta u otvorenoj koverti ili bez jasne naznake na koju se nepokretnost odnosi, smatraće se neurednom, odnosno nepotpunom i kao takva će biti odbačena;
Podnosioci neblagovremene ili nepotpune ponude ne mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda i iste se odbacuju;
Ponuda je neblagovremena ako je podneta po isteku roka označenog u oglasu;
Ponuda se smatra nepotpunom ako nema propisanu obaveznu sadržinu, ako nisu položene sve tražene isprave, odnosno ako ne sadrži sve potrebne podatke i dokaze predviđene oglasom ili su podaci dati suprotno oglasu;
Poslovni prostor se daje u zakup licu koje ponudi najveću cenu zakupnine na mesečnom nivou i sa njim će Predsednik opštine zaključiti ugovor o zakupu kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana; Depozit će se uračunati u cenu mesečne zakupnine;
Ukoliko budući zakupac ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu, položeni depozit se ne vraća;
Ukoliko u postupku dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, Komisija zadržava pravo da izbor najpovoljnijeg ponuđača izvrši po slobodnom uverenju;
Ako se prvi postupak prikupljanja pismenih ponuda proglasi neuspelim, drugi postupak će se sprovesti u roku od 15 dana;
Pravno odnosno fizičko lice kome je poslovni prostor dat u zakup obavezno je da: koristi poslovni prostor u skladu sa namenom koja je utvrđena ugovorom; ne daje poslovni prostor u podzakup, odnosno ne ustupa ga na korišćenje; u određenom roku plaća zakupninu; plaća troškove korišćenja poslovnog prostora (električna energija, grejanje, druge komunalne usluge); snosi troškove tekućeg održavanja, hitnih intervencija, korišćenja zajedničkih prostorija i komunalnih usluga, kao i investicionog održavanja srazmerno kvadraturi poslovnog prostora; čuva i održava uređaje, aparate i drugu opremu sa kojom je poslovni prostor dat u zakup; preda poslovni prostor po isteku vremena zakupa u ispravnom stanju; nadoknadi štetu nastalu u poslovnom prostoru i opremi koja mu je predata na korišćenje, osim one nastale usled redovne upotrebe;
Zakupac može izvršiti adaptaciju poslovnog prostora odnosno izvoditi radove na zakupljenoj nepokretnosti koji imaju karakter investicionog održavanja, samo uz prethodnu saglasnost Predsednika opštine; Izveštaj o postojećem stanju nepokretnosti, sa opisom, predmerom i predračunom planiranih radova, treba da izradi ovlašćeni sudski veštak ili organizacija, sa kojom zakupodavac treba da zaključi ugovor, s tim da troškove izrade dokumentacije snosi zakupac; Zakupac je u obavezi da u slučaju odstupanja od odobrenih radova, traži od zakupodavca odobrenje; Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti na kojima opština Kuršumlija ima pravo javne svojine utvrđuje osnovanost zahteva zakupca i svoje mišljenje i predlog odluke dostavlja Predsedniku opštine, koji će doneti odluku o davanju saglasnosti za adaptaciju poslovnog prostora odnosno odluku o davanju odobrenja za izvođenje radova investicionog održavanja; Zakupac dostavlja Komisiji i zahtev za priznavanje troškova investicionog održavanja, zajedno sa računima a Komisija će nakon kontrole izvedenih radova dostaviti Predsedniku opštine predlog Odluke o priznavanju troškova i procentualnog umanjenja mesečne zakupnine; Predsednik opštine donosi Odluku i zaključuje aneks ugovora o zakupu sa zakupcem poslovnog prostora; Sve troškove adaptacije snosi zakupac a troškovi investicionog održavanja mogu se priznati za: zamenu delova ili cele krovne konstrukcije, zamena krovnog pokrivača, zamena horizontalnih i vertikalnih oluka, izrada mokrog čvora, popravka instalacija, malterisanje zidova i plafona u cilju sanacije vlage, zamena ili izrada priključka na infrastrukturalnu mrežu; Svi ostali radovi na enterijeru i opremanju lokala, povećanju instalisane snage električnih instalacija, pregrađivanju prostora u cilju dovođenja u novu funkciju i slično, padaju na teret zakupca;
Zainteresovana lica radi razgledanja poslovnog prostora, kao i dodatnih informacija i obaveštenja mogu se obratiti kontakt osobi Nebojši Filipović, radnim danom od 7,00 do 15,00 časova, na tel. 0
Pismene ponude se dostavljaju od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine Kuršumlija, odnosno od 17.05.2017. godine, a najkasnije do 01.06.2017. godine do 12 časova na adresu Opštinske uprave opštine Kuršumlija – Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti na kojima opština Kuršumlija ima pravo javne svojine, ul. Proleterskih brigada b.b., preporučeno poštom ili preko pisarnice Opštinske uprave Kuršumlija sa naznakom „NE OTVARAJ“;
Otvaranje ponuda obaviće se dana 02.06.2017. godine sa početkom u 11 časova, u sali Skupštine opštine Kuršumlija.
Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli opštine Kuršumlija i u sredstvima javnog informisanja sa teritorije opštine Kuršumlija.


Kratak url URL: http://toplickevesti.com/?p=62291

18 маја 2017. Komentari na vestima starijim od 7 dana su zatvoreni RSS 2.0.

Komentari su zatvoreni


Maintained by OZ.I.T.Solutions
Scroll Up