U kategoriji Društvo, Kuršumlija, Poslednje Vesti.

Javni poziv organizacijama civilnog društva za predaju predloga projekata u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)“

Autor 19 mar 2019

KURŠUMLIJA- ReLOaD je regionalni projekat koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Zapadnom Balkanu (u Albaniji, Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu* i Srbiji.)

Opština Kuršumlija poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Republike Srbije da dostave predloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opštine Kuršumlija iz sledećih prioritetnih oblasti:

1. PODRŠKA MARGINALIZOVANIM GRUPAMA GRAĐANA:

Unapređenje položaja starih, osoba sa invaliditetom i građana u stanju socijalne potrebe
Razvoj programa za unapređenje kvaliteta života Roma
Razvoj postojećih i uspostavljanje novih inovativnih usluga socijalne zaštite za sve marginalizovane kategorije društva
2. MLADI:

Kultura i kreativnost mladih
Podrška programima koje sprovode OCD za unapređenje kvaliteta života mladih
3. EKONOMSKI RAZVOJ:

Razvoj programa za unapređenje turističke ponude
Podrška ekološkim inicijativama i projektima
Ruralni razvoj
Podrška domaćoj radinosti i promocija proizvoda iz ruralne sredine
Afirmacija i promocija kulturne baštine, kreativnih i kulturnih sadržaja
Očuvanje kulturno istorijskih lokaliteta
Sredstva za odobrene projekte iznosiće od 5 000 do 35 000 evra (protivvrednost u USD po važećem UN kursu).

UNDP zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni predlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume. Dužina trajanja svakog projekta može biti od 6 do 9 meseci. Izabrani projekti trebalo bi da se sprovedu u periodu od jula 2019. do marta 2020. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD-ove u skladu s važećim zakonskim propisima u Republici Srbiji. Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za prijavu i kriterijumima za finansiranje projekata mogu pronaći u smernicama za podnosioce projekta u okviru javnog poziva.

PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv opštine Kuršumlija može se preuzeti od 19.03.2019., na sajtu opštine Kuršumlija, slanjem zahteva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: privreda@kursumlija.org ili lično preuzimanjem u: kancelariji br. 23, Proleterskih brigada bb, 18430 Kuršumlija. Pitanja se mogu postavljati do 25.04.2019.god. Odgovori na pitanja biće dostavljeni u pisanoj formi u roku od 3 radna dana od prijema. Odgovori na pitanja će zbog transparentnosti biti prosleđeni svim potencijalnim podnosiocima predloga projekta ili će biti javno objavljeni na veb stranici lokalne samouprave.

INFORMATIVNE I MENTORSKE SESIJE

Info-sesija (dan otvorenih dana) za sve zainteresovane organizacije biće održana 21.03.2019. u skupštinskoj Sali opštine Kuršumlija, Proleterskih brigada bb, u periodu od 12 do 15 časova, kako bi se predstavila pravila i uslovi poziva.

U toku trajanja javnog poziva biće organizovana mentorska podrška koja će biti otvorena i javna, a datum i mesto će biti objavljeni sa sajtu lokalne samouprave. Takođe, Pregled najčešćih grešaka u prijavi na prošli javni poziv je dostupan sa ostalim dokumentima za prijavu. Ovaj dokument, kao i dokument Često postavljena pitanja, imaju za cilj da spreče slične pravljenje uobičajenih grešaka pri prijavi na ovaj javni poziv.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtevanom dokumentacijom) mora se dostaviti u tri (3) primerka u štampanoj formi i jednom u elektronskoj formi (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedeljak-petak), u periodu od 7 do 15 sati. Sa naznakom „Za javni poziv“: Opština Kuršumlija, Proleterskih brigada bb, 18430 Kuršumlija. Elektronska kopija mora minimalno sadržavati obaveznu projektnu dokumentaciju (projektni predlog, pregled budžeta, matricu logičkog okvira i plan aktivnosti i promocije).

Rok za predaju aplikacija je 29.04.2019.god. u 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja pre zvaničnog isteka roka. Spoljašnja strana koverte mora da sadrži naziv poziva za predaju predloga projekata, puno ime i adresu podnosioca projekta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati pre zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u LS će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Svi aplikanti koji su predali predloge projekata, bilo da su prihvaćeni ili odbijeni, biće obavešteni najkasnije 3. juna 2019. Rezultati će biti objavljeni na veb stranici opštine Kuršumlija http://kursumlija.org, kao i na oglasnoj tabli opštine.

Dokumenta za preuzimanje:

Smernice za aplikante
Aneks 1. Predlog projekta
Aneks 2. Budžet projekta
Aneks 3. Logička matrica
Aneks 4. Plan aktivnosti i promocije
Aneks 5. Administrativni podaci o podnosiocu projekta
Aneks 6. Finansijska administrativna forma
Aneks 7. Izjava o ispunjenosti uslova
Aneks 8. Izjava o nepostojanju dvostrukog finansiranja
Aneks 9. Izjava o partnerstvu
Aneks 10. Obrazac biografije
Aneks 11. Izjava o dostupnosti
Aneks 12. Lista za proveru
Informacije o čestim greškama, slabim tačkama i preporukama za organizacije civilnog društva


Kratak url URL: https://toplickevesti.com/?p=463270

19 mar 2019. Komentari na vestima starijim od 7 dana su zatvoreni RSS 2.0.

1 komentar za “Javni poziv organizacijama civilnog društva za predaju predloga projekata u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)“”

  1. Rade

    Red je bio

Komentari su zatvoreni


Maintained by OZ.I.T.Solutions
Scroll Up