U kategoriji Društvo, Kuršumlija, Poslednje Vesti.

Oglas: Opština Kuršumlija prodaje putnička vozila

Autor 26 nov 2020

Na osnovu Pravilnika o raspolaganju nepokretnostima i pokretnim stvarima u javnoj svojini opštine Kuršumlija („Sl. listopštine Kuršumlija“, br. 25/2015, 46/2016 i 10/2017), Odluke Skupštine opštine  br. I-02-72/2019 od 4.6.2019. godine, Odluke Skupštine opštine Kuršumlija brojI-02-230/2016 od 02.09.2016. godine i Rešenja Predsednika opštine Kuršumlija brojII-02-110od 17.09.2019. godine, Komisija za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari-motornih vozila iz javne svojine opštineKuršumlija, raspisuje

OGLAS

O SPROVOĐENJU POSTUPKA  PRIKUPLJANJA PISMENIH  PONUDA ZA PRODAJU PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE KURŠUMLIJA

                                                            

IPREDMET PRODAJE

 

Predmet prodaje su putnička motorna vozila, vlasništvo Opštine Kuršumlija.

 

Marka i tip vozilaVrsta vozilaGodina

proizvodnje

Registarska

oznaka

Početna cena u dinarimaIznos depozita u dinarima
PEUGEOT 406putničko2003PK035-ĐR23.970,001000,00
ZASTAVA 101 SKALAputničko2006PK004-CJ14.195,001000,00
ZASTAVA KORAL 1.1putničko2003PK026-SG14.195,001000,00
PUSH STEYER 300GB6putničko1985PK025-SR31.620,001000,00

 

Navedena vozila se  prodaju  u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka, odnosno ispravnosti, kompletnosti i tehničkih karakteristika vozila.

 

II NAČIN PRODAJE

 

Prodaja motornog vozila obaviće se prikupljanjem pismenih ponuda.

III PODACI O VOZILIMA

  1. Putničko vozilo, markai tip:PEUGEOT 406SR 2.0 HDI HUSKY, broj šasije: VF38BRHZF81547478, broj motora: PSARHZ10DYMR4010541, snaga motora:80 KW, kategorija:PUTNIČKO VOZILO,  godina proizvodnje: 2003, zapremina motora: 1997cm3,  boja:H2 plava metalizirana, pogonsko gorivo:EVRO DIZEL, nije registrovan, nije u voznom stanju.
  2. Putničko vozilo, markai tip: ZASTAVA 101 SKALA, broj šasije: VX1128A0001107657,broj motora: 128A0641605269, snaga motora: 40 KW, kategorija:PUTNIČKO VOZILO,  godina proizvodnje: 2006, zapremina motora 1116  cm3, boja: 3D crvena tamna, pogonsko gorivo:BENZIN 98, nije registrovan, nije u voznom stanju.
  3. Putničko vozilo, markai tip: ZASTAVA KORAL 1.1, broj šasije: VX1145A0001085926, broj motora: 128A0641584844, snaga motora: 40.5 KW, kategorija:PUTNIČKO VOZILO,  godina proizvodnje: 2003, zapremina motora:1116  cm3, boja: OM bela, pogonsko gorivo: BEZOLOVNI BENZIN, nije registrovan, nije u voznom stanju.
  4. Putničko vozilo, markai tip:PUSH STEYER 300GB6, broj šasije 46033317902531: broj motora: 61793110013803, snaga motora: 86KW, kategorija:PUTNIČKO VOZILO,  godina proizvodnje 1985, zapremina motora 2997cm3, boja 5M plava , pogonsko gorivoDIZEL, nije registrovan, nije u voznom stanju.

 

III PREGLED VOZILA

Vozila se mogu pregledati do 25.12.2020. godine, radnim danima od 10 do 13 časova godine u Blačkoj ulici (Stočna pijaca), uz prethodnu najavu dolaska na broj telefona 0648159878.

 

IVPOČETNA CENA

Početne cene vozila prikazane su  u gore navedenoj tabeli-tačka I ovog Oglasa (Predmet prodaje).

Procena  tržišnih vrednosti predmetnih motornih vozila  izvršena  je od strane Sudskog veštaka za mašinsku tehniku.

 

VKRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena. U slučaju da dva ili više ponuđača ponude cenu sa istim iznosom, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, najpovoljnijim ponuđačemće se smatrati onaj ponuđač čija je ponuda ranije zavedena na pisarnici Opštinske uprave opštine Kuršumlija.

 

VI PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju sv afizička i pravna licai preduzetnici sa teritorije Republike Srbije koja uplate depozit u visini od  1000,00 dinara za svako vozilo za koje se podnosi prijava (tabela-tačka I ovog Oglasa).

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu za više vozila, dužan je da za svako vozilo podnese posebnu prijavu i uplati depozit.

Uplata depozita se vrši na depozitniračun broj 840-1177804-38 sa pozivom na broj: za pravna lica-PIB, za fizička lica-matični broj,svrha uplate“Depozit za motorno vozilo______“, korisnik Opština Kuršumlija ili na blagajni opštinske uprave Kuršumlija, kancelarijabroj 18.

Uspešnom ponuđaču uplaćeni depozit biće uračunat u cenu kupoprodajnog ugovora a ostalim učesnicima uplaćeni iznos depozita biće vraćen u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti Rešenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Nema pravo na povraćaj depozita učesnik ukoliko:

-kao proglašeni kupac ne potpiše kupoprodajni ugovor u propisanom roku ili po propisanoj proceduri

-kao proglašeni  kupac ne uplati  kupoprodajnu cenu u naznačenom roku.

`

VII SADRŽAJ PONUDE

Zatvorena koverta sa ponudom treba da sadrži:

-prijavu za učešće potpisanu lično ili od strane ovlašćenog lica ponuđača. Prijava fizičkog lica sadrži: ime i prezime, ime oca, adresa, JMBG, broj lične karte, broj telefona i bezuslovnu ponudu, uz navođenje jasnog iznosa na koji ponuda glasi. Prijava pravnih lica i preduzetnika sadrži: naziv i sedište, podatke o upisu u registar nadležnog organa (fotokopija rešenja o upisu), PIB, matični broj, potpis ovlašćenog lica, broj telefona i osobu za kontakt i bezuslovnu ponudu, uz navođenje jasnog iznosa na koji ponuda glasi.

–    dokaz o uplati depozita;

–    ovlašćenje za zastupanje

–    fotokopija lične karte za fizička lica

–    rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar

– potvrda o poreskom indetifikacinom broju-PIB

Obrazac prijave sa ponudom može se preuzeti na sajtu Opštine Kuršumlija.

 

VIII DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude sa traženom dokumentacijom sedostavljaju  u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na oglas za prodaju motornog vozila- NE OTVRARATI“preporučenom poštom na adresu:Opština Kuršumlija, Proleterskih brigada bb, 18430 Kuršumlija ili neposredno u zgradi opštine na pisarnici Opštinske uprave opštine Kuršumlija.

Na poleđini koverte navesti naziv podnosioca prijave, odnosno ponude, sa adresom i kontakt telefonom.

Tekst ovog Oglasa biće objavljen 26.11.2020.godine,na internet prezentaciji opštine Kuršumlija, na oglasnoj tabli opštine, na internet portalu “Topličke vesti“ kao i na RTV Kuršumlija.

Rok za podnošenje ponuda je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa a najkasnije do 28.12.2020. godine do 15:00 časova.

 

IX OTVARANJE PONUDA

 

Javno otvaranje ponuda obavićeKomisija za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari-motornih vozila iz javne svojine opštine Kuršumlija u utorak, 29.12.2020. godine u 10:00 časova u sali SO Kuršumlija , Proleterskih brigada bb.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici. Predstavnici ponuđača moraju imati ovlašćenje za zastupanje, koje će predati Komisiji prilikom otvaranja ponuda.

Komisija neće uzeti u razmatranje, odnosno odbiće kao neosnovanu:

-ponudu koja je dostavljena po isteku roka određenog za podnošenje (neblagovremenom)

-ponudu uz koju nije priložena sva dokumentacija, dokazi i izjave (nekompletnom)

-ponuda sa iznosom manjim od utvrđene početne cene.

 

X ZAKLJUČENJE UGOVORA

O otvaranju ponuda i izboru najpovoljnijeg ponuđača sastaviće se zapisnik i predlog za izbor najboljeg ponuđača koji će se zajedno sa zapisnikom dostaviti Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj.

Po donošenju Rešenjao izboru najpovoljnijeg ponuđača zaključiće se ugovor o kupoprodaji  kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od potpisivanja ugovora, ili u određenom roku ne izvrši uplatu, ugovor će se zaključiti sa ponuđačem koji ima sledeću najpovoljniju ponudu.

Troškove prenosa vlasništva, troškove transporta vozila kao i ostale troškove kupoprodaje snosi Kupac.

XI DODATNE INFORMACIJE

Za sve dodatne informacije zainteresovani učesnici se mogu obratiti na broj telefona 027381-402, kontakt osoba Maja Milijanović.

 

U Kuršumliji, 26.11.2020. godine

Komisijaza sprovođenje postupka otuđenja pokretnih

stvari-motornih vozila iz javne svojine opštine Kuršumlija

 


Kratak url URL: https://toplickevesti.com/?p=488567

26 nov 2020. Komentari na vestima starijim od 7 dana su zatvoreni RSS 2.0.

1 komentar za “Oglas: Opština Kuršumlija prodaje putnička vozila”

  1. Djur Garden

    Ovo su najbolje održavana vozila u Toplici. A nema ga Mazda 626?

Komentari su zatvoreni

Maintained by OZ.I.T.Solutions