U kategoriji Društvo, Poslednje Vesti, Prokuplje, Žitorađa.

Žitorađa: 10 miliona za poljoprivredu

Autor 4 jun 2021

ŽITORAĐA- Opština Žitorađa raspisala je Javni poziv za realizaciju programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Žitorađa za 2021. godinu

Predmet Javnog poziva je dodela bespovratnih sredstava za sprovođenje mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Žitorađa za 2021.godinu.

Sredstva za namenu iz prethodnog stava planirana su u budžetu opštine Žitorađa za 2021. godinu.

II Iznos sredstava

Odlukom o budžetu opštine Žitorađa za 2021.godinu opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu do 10.000.000,00 (deset miliona dinara) za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici.

Minimalni iznos sredstava koji se ovim Javnim pozivom može dodeliti po korisniku je 1.000.000,00 (jedan milion) dinara, a maksimalni iznos je 10.000.000,00 (deset miliona) dinara.

Bespovratna sredstav po ovom Javnom pozivu utvrđuju se u procentualnom iznosu od 100% na teret budžetskih sredstava opštine Žitorađa.

IINamena sredstava

Sredstva su namenjena za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, putem subvencionisanja nabavke hrane i veterinarske opreme.

IV Ciljevi

Opšti cilj javnog poziva je unapređenje proizvodnje mesa.

Specifični cilj je poboljšanje genetskog potencijala u stočarstvu i zaustavljanje smanjenja i opadanja broja priplodnih grla.

Korisnici podsticaja

Pravo učešća na Javnom pozivu, pod uslovima i na način utvrđen programom, imaju pravna lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom i sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Žitorađa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda (u daljem tekstu: Registar), koja zahtev za istim ulaganjem nisu podnela drugim javnim fondovima.

VI Vrste podsticaja

Sredstva za podsticanje razvoja poljoprivrede mogu da se koriste kao finansijska podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima u unapređenju i proširavanju poljoprivredne proizvodnje za investiranje u:

1. Nabavku stočne hrane i/ili nabavku veterinarske opreme. 

VII Opšti kriterijumi za korisnike:

Opšti kriterijumi za korisnike svih vrsta podsticaja jesu:

Da je podnosilac prijave upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom i sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Žitorađa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda (u daljem tekstu: Registar), kao i da za istim ulaganjem nisu podnela zahtev drugim javnim fondovima.

–         Uredno i čitko popunjena i potpisana prijava od strane ovlašćenog podnosioca zahteva;

–         Rešenje iz APR-a;

–         Izvod sa podacima o strukturi stočnog fonda – Uprava za trezor – Filijala Prokuplje;

–         Potvrda da je podnosilac zahteva pravno lice – nosilac aktivnog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva sa teritorije opštine Žitorađa, upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju (Potvrda o aktivnom statusu registrovanog poljoprivrednog gazdinstva);

–         Potvrda da su grla umatičena;

–         Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava –životinje- sa HID brojem;

–         Dokaz da je podnosilac zahteva izmirio poreske obaveze prema lokalnoj samoupravi (LPA);

–         Dokaz da je podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze javnih prihoda (potvrda Ministarstva finansija – Poreske uprave);

–         Potpisana izjava pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da ne postoji zahtev za isto ulaganje kod drugih javnih fondova;

–         Predračun za kupovinu stočne hrane;

–         Predračun za kupovinu veterinarske opreme;

Podnosilac zahteva mora dostaviti kompletnu dokumentaciju po objavljenom Javnompozivu.

Korisnici podsticaja po svim sektorima dužni suda čuvaju dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava na podsticaje najmanje 3 godine od dana njihove naplate.

VIII   POTREBNA DOKUMENTACIJA za prijavu na Javni poziv

–         Uredno i čitko popunjena i potpisana prijava od strane ovlašćenog podnosioca zahteva;

–         Rešenje iz APR-a;

–         Izvod sa podacima o strukturi stočnog fonda – Uprava za trezor – Filijala Prokuplje;

–         Potvrda da je podnosilac zahteva pravno lice – nosilac aktivnog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva sa teritorije opštine Žitorađa, upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju (Potvrda o aktivnom statusu registrovanog poljoprivrednog gazdinstva);

–         Potvrda da su grla umatičena;

–         Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava –životinje- sa HID brojem;

–         Dokaz da je podnosilac zahteva izmirio poreske obaveze prema lokalnoj samoupravi (LPA);

–         Dokaz da je podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze javnih prihoda (potvrda Ministarstva finansija – Poreske uprave);

–         Potpisana izjava pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da ne postoji zahtev za isto ulaganje kod drugih javnih fondova;

–         Predračun za kupovinu stočne hrane;

–         Predračun za kupovinu veterinarske opreme;

–         Broj namenskog računa kod banke za registrovano poljoprivredno gazdinstvo (kopija kartice tekućeg računa banke).

Podnosilac zahteva mora dostaviti kompletnu dokumentaciju po objavljenom Javnompozivu.

Korisnici podsticaja dužni suda čuvaju dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava na podsticaje najmanje 5 godina od dana njihove naplate.

Zahtevi i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi i ne vraćaju se podnosiocima pa se mogu dostaviti i overene fotokopije navedene dokumentacije. 

IX Prava i obaveze korisnika podsticajnih sredstava 

Podnosioci prijave imaju obavezu da dostave tačne podatke i verodostojne dokaze uz prijavu. Komisija za sprovođenje programa i javnog poziva podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Žitorađa u 2021.godini ima pravo da proverava sve navode u konkursnoj dokumentaciji utvrdi i proveri tačnost priložene dokumentacije izlaskom na lice mesta i da po potrebi traži dostavu dodatne dokumentacije.

Nakon ostavrivanja prava, korisnici podsticaja su dužni da Komisiji za sprovođenje programa i javnog poziva podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Žitorađa u 2021.godini omoguće vršenje nadzora i pruže potrebne podatke i informacije i nakon preuzimanja podsticaja. Sva prava i obaveze korisnika podsticaja uređuju se Ugovorom.

Korisnik sredstava se obavezuje da na svakih 1.000.000,00 (milion) dinara podsticaja, uveća broj priplodnih krmača za 30 i da iste budu umatičene.

Korisnik podsticaja se obavezuje da vodi brigu o reprodukciji predmetnih životinja.

Korisnik podsticaja dužan je da čuva dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava na podsticaje najmanje 5 godina od dana njihove naplate.

Korisnik podsticaja dužan je da vrati iznos sredstava koji je primio na osnovu netačno prikazanih podataka ili koji je nenamenski koristio, uvećan za iznos zatezne kamate, najkasnije u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rešenja.

Ukoliko Komisija za sprovođenje programa i javnog poziva podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Žitorađa u 2021.godini i nadležni organ lokalne samouprave – Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj i službe budžeta ustanove da korisnik podsticajnih sredstava ne ispunjava optimalne uslove držanja , ishrane, zdravstvene zaštite životinja ili ne ispunjava bilo koju od ugovorenih obaveza, ista donosi Rešenje o povraćaju sredstava, odnosno bilo koje finansirane investicije.

Korisnici podsticajnihstava dužni su daKomisiji i nadležnim organima lokalne samouprave po pozivu, a najkasnije do 25.11.2021.godine dostave sledeću dokumentaciju:

1.Narativno-finansijski izveštaj o utrošku sredstava dobijenih po javnom pozivu;

2.Fisklane račune ili potvrdu o prenosu sredstava za kupljenu stočnu hranu;

3.Originalne račune za kupljenu stočnu hranu;

4.Otpremnice za kupljenu stočnu hranu;

5.Fiskalne račune ili potvrdu o prenosu sredstava za kupljenu veterinarsku opremu;

6.Originalne račune za kupljenu veterinarsku opremu;

7.Otpremnice za kupljenu veterinarsku opremu. 

X Zaključivanje ugovora

Komisija će zasedati i odlučivati po završetku Javnog poziva.

Pristigle prijave će se razmatrti po redosledu prispeća.

Ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na podsticaje utvrđuje Komisija za za sprovođenje programa i javnog poziva podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Žitorađa u 2021.godini prijave i prateće dokumentacije uz prijavu a u skladu sa Javnim pozivom. Izbor korisnika koji će dobiti podsticajna sredstva vršiće se na osnovu ispunjenosti uslova i do utroška budžetom opredeljenih sredstava.

Korisnici za koje Komisija utvrdi da ispunjavaju uslove javnog poziva, nakon donošenja Odluke o raspodeli sredstava od strane predsednika opštine Žitorađa, zaključuju Ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza ugovornih strana.

Isplata sredstava vrši se na namenski tekući račun korisnika koji se vodi kod Uprave za trezor, na osnovu Odluke predsednika opštine o raspodeli sredstava i Ugovora.

Neblagovremene ili nepotpune prijave kao i prijave korisnika koji ne ispunjavaju uslove propisane Javnim pozivom biće odbačene Zaključkom komisije i neće biti uzete u razmatranje.

XI Objavljivanje Javnog poziva i podnošenje prijave za dodelu podsticajnih sredstava

Javni poziv se objavljuje na zvaničnom sajtu opštinewww.zitoradja.org i oglasnoj tabli opštinske uprave opštine Žitorađa.

Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava iz budžeta grada oglašava predsednik opštine Žitorađa. Realizaciju Javnog poziva sprovodi Komisija za sprovođenje programa i javnog poziva podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Žitorađa u 2021.godini, služba za poljoprivredu i ruralni razvoj i služba budžeta Opštinske uprave opštine Žitorađa. Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se na pisarnici Opštinske uprave i dostavljaju Komisiji na razmatranje. Razmatraće se svi zahtevi za investicije u 2021. godini, koji budu dostavljeni u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa na zvaničnom sajtu opštine Žitorađa.

Nakon završetka Javnog poziva komisija zaseda, rešava zahteve i daje predsedniku predlog o izboru kandidata koji mogu ostvariti pravo na dodelu bespovratnih finansijskih sredstava. Rešenje o raspodeli sredstava donosi predsednik opštine na predlog komisije, nakon čega se zaključuje ugovor o međusobnim pravima i obavezama ugovornih strana, u skladu sa Pravilnikom o dodeli podsticajnih sredstava iz budžeta opštine u poljoprivredi i Pravilnikom o radu Komisija za sprovođenje programa i javnog poziva podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Žitorađa u 2021.godini.

Sve potrebne informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Kancelariji br. 8 – služba za poljoprivredu i ruralni razvoj, svakog radnog dana ili na telefon broj: 027/8362-550, lokal 114, kontakt osoba Slađan Rakić.

Obrazac za prijavu se može preuzeti u uslužnom centru Opštinske uprave i sa zvaničnog sajta opštine www.zitoradja.org.

Prijavasa potrebnom dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj koverti na šalteru Pisarnice u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Žitorađa ili na adresu:

Opština Žitorađa, Komisiji za sprovođenje programa i javnog poziva podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Žitorađa u 2021. godini sa naznakom „Prijava na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi“, sa naznakom „ne otvarati“. Ulica Toplički heroji br. 53, 18412 Žitorađa.

Broj: 320-1247/21-01

U Žitorađi.

04.06.2021. godine,

PREDSEDNIK OPŠTINE

IVAN STANOJEVIĆ

0
1

Kratak url URL: https://toplickevesti.com/?p=495881

4 jun 2021. Komentari na vestima starijim od 7 dana su zatvoreni RSS 2.0. Vi možete ostaviti vaš komentar

Napiši komentar

Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila: Komentari koji sadrže psovke, uvredljive, vulgarne, preteće, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Molimo posetioce Toplicke Vesti online portala da se prilikom pisanja komentara pridržavaju pravopisnih pravila. Strogo je zabranjeno lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Topličke Vesti online portala ima pravo da ne odobri komentare koji su uvredljivi, koji pozivaju na rasnu i etničku mržnju i ne doprinose normalnoj komunikaciji između posetioca ovog portala. Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Topličkih Vesti online portala. Redakciji Topličkih Vesti se možete obratiti na: komentar@toplickevesti.com.


Reklame

Maintained by OZ.I.T.Solutions